Tuesday, February 20, 2018
   
Text Size

Lhomi villages

Pictorial of Lhomi villages

DAMDANGMA Village दाम्दाङ्‍म लुङ्‍ब(च्याम्‍ताङ गाँउ)

 

थाङ्मुछ्यी लुङ्ब(चेपुवा गाँउ) Thangmuchyi village

 

Pangdok village

पाङ्‍दोक लुङ्‍ब PANGDOK village(Hongong) gaun, the largest Lhomi village in upper Arun valley

 

NAAMUCHHYI (Namase) Village नामुछ्यी लुङ्‍ब

 

Seksum Lungba(Syaksila village)सेक्सुम् लुङ्‍ब

 

 

 

ल्होमी(स्यिङ्साव)गी लुङ्ब घायेत् तिङ्ला स्योक्‍की झ्यिक्‍केन् बेत्। सिरो झ्यि।

 

 

 

 

 

 

कृपया यस ल्होमी गाँउहरुबारेमा केही प्रतिकृया भएमा नेल्होसको सम्पर्क ठेगानामा सम्पर्क गर्नु सक्‍नुहुनेछ।

 

 

 

 

Login Form